Shoe Shine/Harlem/1930s.

Shoe Shine/Harlem/1930s.